Přiloha přihlášky na kemp ŽH

Osobní údaje uvedené v přihlášce na kemp jsou poskytnuty se souhlasem zákonného zástupce,
který svým přihlášením potvrzuje poskytnutí osobních údajů dítěte pro účely uvedené v této
přihlášce.

Klub Žijeme Hrou z. s., se sídlem Palackého 201, 679 72 Kunštát, IČO: 02688336 bude
zpracovávat osobní údaje dítěte v souvislosti s činností na kempu v souladu s obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 zejména pro organizační a sportovní účely kempu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. Poskytován je na dobu
trvání kempu a dále po dobu 10 let od jeho ukončení.

Klub, jakožto správce osobních údajů, je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž
prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam Vám bude poskytnut kdykoli
na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům klubu, či
zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Vaše osobní
údaje a údaje Vašeho dítěte budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.
Svým přihlášením prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech,
zejm. o svém právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění
neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné
pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly
zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních
případech (v) na přenositelnost údajů a taktéž právo (vi) vznést námitku, po níž zpracování
osobních údajů bude ukončeno neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro
zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem
případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Dále svou přihláškou dáváte souhlas s pořízením a bezplatným užitím podoby dítěte
a projevů vlastní osobní povahy pro potřeby klubu, zejména pro prezentaci a propagaci klubu,
informování o aktivitách klubu (jedná se např. o záznamy z kempů, výletů apod.) jak v
tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky klubu, FB, tiskoviny). Souhlasíte s
tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být
použita pouze její část.

Oprávnění a souhlasy uvedené v tomto dokumentu jsou poskytovány klubu bezplatně.
Souhlasy uvedené v tomto dokumentu jsou poskytovány klubu na dobu neurčitou počínaje od
data pořízení záznamu.

Berete na vědomí, že v případech, kdy udělené svolení k pořízení a užití obrazových,
zvukových či obrazově-zvukových záznamů odvoláte, aniž by odvolání svolení odůvodňovala
podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, je klub v souladu s ustanovením § 87
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn
požadovat náhradu škody, která odvoláním svolení k užití záznamů vznikne.

Sdílet na Facebooku